Adatkezelési tájékoztató állaskeresőknek

Álláshirdetésre jelentkezőknek és TRANSMODULS Kft. álláskeresői adatállományába történő jelentkezőknek

1. Adatkezelő megnevezése

"TRANSMODULS" Tervező- és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: TRANSMODULS Kft.
Székhely: H-8200 Veszprém, Lahner György utca 14. (tényleges adatkezelés címe)
Telephely: H-8200 Veszprém, Lahner György utca 14. (tényleges adatkezelés címe)
Tel: +36 88 577 999
E-mail: office@transmoduls.hu
Weboldal: www.transmoduls.hu (tényleges adatkezelések webhelye)
Adószám: 10687442-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-500533
Törvényes képviselő: Maár Márton ügyvezető igazgató 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 •  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
3. Álláshirdetésre, vagy Adatkezelő álláskeresői adatállományába történő jelentkezés miatti adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőnél nyitott álláshely betöltésének, vagy Adatkezelő álláskeresői adatállományába történő jelentkezés biztosítása.

Adatkezelés jogalapja

Az álláspályázatok, önéletrajzok, motivációs levelek Adatkezelő számára történő megküldése Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő felé pályázatot, önéletrajzot, motivációs levelet küld vagy nyújt be, illetve Adatkezelő álláskeresői adatállományába jelentkezik. 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat

 • Érintett (pályázó/álláskereső) elküldi önéletrajzát, álláspályázatát, motivációs levelét Adatkezelőnek az általa választott módon (pl. emailben, személyesen, postai úton, stb.).
 • A pályázat beadása történhet konkrét álláshirdetésre ill. állásajánlatra, vagy Adatkezelő álláskeresői adatállományába történő jelentkezés céljából.
 • Adatkezelő a beérkezett önéletrajzot, álláspályázatot, motivációs levelet elektronikus formában vagy papír alapon tárolja.
 • A beérkezett pályázatokat Adatkezelő szakmai szempontok alapján bírálja, a szakmailag megfelelőnek ígérkező jelentkezőket személyes interjúra hívja be.
 • Adatkezelő az interjúra ki nem választott érintetteket, továbbá a felvételt nem nyert érintetteket értesíti e tényről és hozzájárulásukat kéri, hogy pályázatukat ugyanilyen, vagy hasonló nyitott álláshely betöltéséhez felhasználja a beküldéstől számított 2 évben. Amennyiben az érintett hozzájárulását tevőlegesen megadta, úgy Adatkezelő a pályázatot, így pedig a személyes adatokat letárolja, (megnyíló álláshely esetén az adatokat összeveti az álláshely szakmai szempontjaival), egyéb esetben az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon szereplő adatokat megsemmisíti.
 • A szakmailag megfelelőnek ígérkező jelentkezőknek Adatkezelő állásajánlatot tesz.

A kezelt adatok köre

Személyes adat Az adatkezelés célja Megjegyzés
Családi és utónév Az Érintett azonosítása miatt szükséges. Azonosítás nélkül adatkezelő válaszadást, információnyújtást nem tud teljesíteni. adatkezelő válaszadást, információnyújtást nem tud teljesíteni. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Születési családi és utónév Az Érintett azonosítása miatt szükséges.  
Születési idő Az Érintett azonosítása miatt szükséges.  
Születési hely Az Érintett azonosítása miatt szükséges.  
Állandó lakcím / ideiglenes lakcím / levelezési cím Levélben történő kapcsolattartást Adatkezelő csak állandó lakcím, ideiglenes lakcím vagy levelezési cím ismeretében tud teljesíteni. Legalább egy kapcsolattartási adat megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Email cím Emailben történő kapcsolattartást Adatkezelő csak az email cím ismeretében tud teljesíteni.  
Vezetékes telefonszám Vezetékes telefonon történő kapcsolattartást Adatkezelő csak a vezetékes telefonszám ismeretében tud teljesíteni.  
Mobiltelefonszám Mobiltelefonon történő kapcsolattartást Adatkezelő csak a mobiltelefonszám ismeretében tud teljesíteni.  
Fax szám Faxon történő kapcsolattartást Adatkezelő csak a faxszám ismeretében tud teljesíteni.  
Érintett neme Megszólítás miatt szükséges  
Állampolgárság Állampolgárság megállapítása miatt szükséges.  
Iskolai végzettségre, szakképzettségre, szakképesítésre, szakmai kamarai tagságra vonatkozó adatok Alkalmazás szempontjából releváns iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, szakmai kamarai tagság megállapítása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakmai kamarai tagságot igazoló okiratra vonatkozó adatok Alkalmazás szempontjából releváns iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, szakmai kamarai tagság igazolása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Nyelvvizsgára és nyelvtudásra vonatkozó adatok Alkalmazás szempontjából releváns nyelvismeret megállapítása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Nyelvvizsgát igazoló okiratra vonatkozó adatok Alkalmazás szempontjából releváns nyelvismeret igazolása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok Alkalmazás szempontjából releváns szakmai tapasztalat megállapítása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Érvényes vezetői engedély kategória Adatkezelőnél bizonyos pozíciók betöltésének feltétele érvényes vezetői engedély megléte. Ennek igazolása miatt szükséges. A szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Publikációkra, tudományos kutatásokra vonatkozó adatok Ezen adatok Adatkezelőt segítik a megfelelő jelölt kiválasztásában.  
Bérigény adatok Bérigény megállapítása miatt szükséges.  
Szabadidőre, hobbira, érdeklődési körre vonatkozó adatok Relevancia esetén Adatkezelő döntését befolyásolhatja ezen adatok ismerete.  

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon szereplő adatokat megsemmisíti legkésőbb a kézhezvételtől számított 2 éven belül, vagy a cél megvalósulásakor.

Adattovábbítás harmadik félnek

Nem történik adattovábbítás

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz TRANSMODULS Kft. vezetése (igazgatótanács, felső- és középvezetők) és az adatkezelést végző munkatársai (HR részleg munkatársai) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

TRANSMODULS Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a székhelyén (8200 Veszprém, Lahner György u. 14.) tárolja elektronikus formában saját fájlszerverén, valamint papír alapon fizikailag zárható iratszekrényekben, riasztóval felszerelt, zárható irodában. TRANSMODULS Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést oldal 4 / 6 TRANSMODULS Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

TRANSMODULS Kft. felhívja figyelmét, hogy jogaival az alábbi elérhetőségeken élhet:

Levélben: H-8200 Veszprém, Lahner György utca 14.
Telefonon +36 88 577 999
E-mailben dpo@transmoduls.hu

Tájékoztatás (hozzáférés) joga:

Az Ön kérelmére TRANSMODULS Kft. tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha TRANSMODULS Kft. adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet TRANSMODULS Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére TRANSMODULS Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére TRANSMODULS Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, TRANSMODULS Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

Korlátozásához (zároláshoz) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére TRANSMODULS Kft. korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatokat zárolni kell, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; oldal 5 / 6
 • Transmoduls Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy TRANSMODULS Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által TRANSMODULS Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag TRANSMODULS Kft. vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogérvényesítés

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített elnevezés: NAIH
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Rövidített elnevezés: NMHH
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Tel: +36 1 468 0673
Fax: +36 1 468 0509
E-mail: info@nmhh.hu
Weboldal: www.nmhh.hu